VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej ebooku (elektronické knihy)

Jak překonat bolest z rozchodu a odpoutat se

(dále jen „VOP“)
Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování E-booku prostřednictvím webových
stránek www.markydvojplamen.cz VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na
objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského
zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru
objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto,
prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
V. DODACÍ PODMÍNKY
VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH,
AUTORSKÁ PRÁVA
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE
X. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.markydvojplamen.cz
2. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické) podobě. V našem případě je to E-book.
3. Poskytovatel:
Je fyzická osoba, která poskytuje Digitální obsah nabízený na Webu. Poskytovatel je:
Markéta Gřesová
IČ: 69213551
Sídlo: V. Jiříkovského 146/42, Ostrava Dubina
Emal: marky@markydvojplamen.cz
Telefon: 420 603 939 519

Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský
úřad Ostrava. Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i
pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

4. Uživatel: Uživatelem je ten, kdo s Námi jako Poskytovatelem prostřednictvím Webu uzavře smlouvu o poskytnutí
digitálního obsahu. Uživatelem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například
spolek).
Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Uživatel.

5. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete
IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost
odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

6. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od
6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“,
myslí se tím právě Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového
rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a
není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím
přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení. Ustanovení VOP se
použijí i v případech, kdy je Uživatel Spotřebitelem a místo odměny nám poskytuje své osobní údaje a současně jsme
domluveni, že tyto údaje (typicky e-mailový kontakt) neslouží pouze k poskytnutí (zpřístupnění) Digitálního obsahu nebo
plnění zákonných povinností.

7. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a email. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako
Uživatel hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového
připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

8. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Uživatel vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech
výhodnější postavení než ostatní uživatelé. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně
uvedeno (tj. místo „Uživatel“ je uvedeno „Spotřebitel“).9. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP
zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.10. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této
smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též
jen „NOZ“) a v případech, kdy je Uživatelem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění
pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím
zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ.
1. Údaje o hlavních vlastnostech Digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného E-booku na Webu.
Kliknutím na E-book, resp. prodejní stránku se Vám zobrazí podrobný popis, včetně informace o tom, zda poskytujeme
aktualizace E-booku.
2. Údaje o Naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše,
v čl. I. odst. 4 VOP.
3. Cena E-booku je vždy uvedená v jejich popisu. Je to cena konečná.
4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GOPAY
5. E-book je dodán ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Není-li v popisu uvedeno jinak, pak do 3 dnů od zaplacení ceny.
6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který
tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně Webu anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo
zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého E-booku se odstoupení týká.
7. Spotřebitel má právo reklamovat vadný E-book a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny
v čl. VII. VOP.
8. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje
k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty
ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla
i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost
obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací.
Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti
nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu marky@markydvojplamen.cz. Podnikáme na základě živnostenského
oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně
spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad
pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému
sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz,
www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Objednávání probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte
prosím popisu E-booku svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před objednáním
kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.
2. Prezentace E-booku uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít
Smlouvu.
3. V objednávkovém formuláři jako Poskytovatel vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o
objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku), fakturační adresu, e-mail a vyberete způsob úhrady. Pokud
máme povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před
odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím
na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednaný E-book nebo E-booky.
Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.
4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při
objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a (zálohová) faktura
5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi,
případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky
ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
7. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Upozorňujeme, že výjimečně může dojít
k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme,
jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena E-booku: Cena je uvedena přímo u každého E-booku v jeho popisu na Webu. Poskytovatel není plátce daně z
přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena
2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u E-booku v okamžiku odeslání
Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při
zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou
cenu E-book dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této
zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.
3. Dodání E-booku až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám E-book dodat až po
úplném zaplacení sjednané ceny.
4. Možnosti úhrady ceny:
Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol. 

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.
5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu E-booku uvedeno jinak. Datum splatnosti
je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná
částka připsána na náš bankovní účet.

V. DODACÍ PODMÍNKY:
1. Možnosti dodání: Při koupi E -booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní
ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah
možno stáhnout či otevřít.
2. Dodací lhůta: E-book bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna
on-line platba. (
3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.
VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH,
UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA
1. Pokud jste si zakoupili E-book, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně
zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli
k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení ebooku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace
prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě
nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je
obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
2. Digitální obsah Vám poskytujeme jako jednorázové plnění. Zašleme Vám nejaktuálnější verzi E-booku existující v době
uzavření Smlouvy.
3. E-book je vytvořen s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na
Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme
odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě E-booku sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete.
Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím E-booku, ale i na dalších
faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace. E-book nenahrazuje zdravotní péči nebo osobní konzultaci.
4. Autorská práva: Veškeré Naše E-booky jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez Našeho
předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze
případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je
postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu
poskytujeme Uživateli licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jeho zpřístupněním po
řádné úhradě ceny. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem
takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Uživatele
k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou
výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich Ebooků, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u dodání Digitálního obsahu:
Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této
smlouvy.
2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:
Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku
v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na Naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i
zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy
odstupujete, případně jakého E-booku se týká) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na
poslední straně těchto VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí.
Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Ebook u Nás zakoupený ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti.
Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj
o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.
3. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako
platbu za E-book. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným
způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.
4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že
by Uživatel odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá
z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Uživatele o této nemožnosti
bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Uživateli vrátit nemůžeme.
5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:
V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této
lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení
Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Ujednání tohoto odstavce se netýká Produktů, u kterých jste si
zvolili platbu ceny ve splátkách.
Jak Vy jako Uživatel, tak My jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených
zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
6. Odstoupíte-li jako Uživatel od Smlouvy, jste poté povinni se zdržet dalšího užívání Digitální obsahu, a to včetně jeho
poskytování jakékoli třetí osobě.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním
i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro
Spotřebitele i § 2389g až HYPERLINK "https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20230106?
text=%C2%A7%201914"2389s.
2. Vady, za které neseme odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatel Vám odpovídáme za to, že Digitální obsah
při zpřístupnění nemá vady. Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá
ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění.
V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění.
Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté
promlčecí lhůtě. Ostatní Uživatelé musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči
zjistit.
3. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat?
můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné
V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je
vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli
koupit) nebo by z Našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro
Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:
přiměřenou slevu nebo
odstoupit od Smlouvy.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl
Uživateli poskytnut. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že
vada není nevýznamná.
5. Uplatnění reklamace:
Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené
přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit
reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje
reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh
řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci
(printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.
Reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel
požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v této lhůtě Digitálního obsahu i informovat o vyřízení reklamace, a to na
kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný
kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele
uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době
jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:
Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude
vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o
reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE
1. Na Webu, prodejních stránkách, na Našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se
Spotřebiteli zveřejňujeme reference na Naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi Našich Uživatelů a jsou
zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si E-book u Nás
zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsme obdrželi od
našich Uživatelů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Uživateli po dodání E-book, resp. u on-line kurzu
po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Uživatelů a je tak zajištěno, že taková
reference pochází od Uživatele. Případně je upraveno jméno, pokud si tak daný uživatel přál, kvůli GDPR.

X. ZÁVĚREM
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
3. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023
4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření
Smlouvy.
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského
zákoníku; podrobnosti najdete v článku VII. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno
nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané
produkty odstoupení možné.)

Odstoupení od smlouvy

Adresát
[•] (Doplňte své jméno a příjmení nebo název vaší firmy)
IČ: [•] (Doplňte prosím Vaše údaje)
Sídlo: [•] (Doplňte prosím Vaše údaje)
E-mail: [•] (Doplňte prosím Vaše údaje)
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí tohoto digitálního obsahu (e-booku):
Datum objednání (uzavření smlouvy):
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
PRO PŘÍPAD, ŽE CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA JINÝ ÚČET, NEŽ ZE KTERÉHO JSTE PLATILI PŘI OBJEDNÁVCE:
Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:
Datum:
Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě